4
Klimaat
5
4
Hittestress
5
4
Hittestress
5
4
5
4
Fijnstof
5
4

Swipe naar rechts

Groen klimaat

Een groen- en fijn leefklimaat in de stad
Alles draait tegenwoordig in de stad om een prettig leefklimaat, maar ook om een groen klimaat. Door de opwarming van onze steden is de focus sterk gericht op het wooncomfort van de inwoners. Bomen hebben door hun grote volume en bladmassa het sterkste effect op het klimaat.
Door het planten van bomen, boomzorg en de aanleg van groen verbeteren we het lokale klimaat en de leefomgeving voor de inwoners.

Aan de hand van 5 ecosysteem-diensten geeft GAES invulling aan het ecosysteem Klimaat:

  1. Verminderen hitte en hittestress
  2. Water afvang en waterregulering
  3. Lokale klimaatregulatie
  4. Vastleggen CO2, Nox- en fijnstofreductie
  5. Winddemping

Verminderen hitte en hittestress

Toename thermisch comfort is haalbaar!
Het creëren van schaduw beperkt sterk hitte en hittestress in uw stad.
Zo verlaagt u met grote bomen met een brede en dichte kroon het meest effectief de temperatuur. Het ‘hitte-eilandeffect’ neemt af en het thermisch comfort neemt met sprongen toe! Door combinaties met grote plantvakken versterkt dit effect nog meer.

Verbeterplan vermindert significant
Met GAES meten we niet alleen de temperatuur, maar genereren we gekoppelde data en stellen hiermee een verbeterplan op om hitte en de stress hiervan significant te verminderen.

“10% meer groen leidt tot een daling van het hitte-eilandeffect met 0,6 ºC” (bron: WUR)

Waterafvang/ -regulering​

Wateropname verhogen met GAES!
Klimaatverandering laat de komende decennia de intensiteit en frequentie van piekbuien steeds verder toenemen (bron: KNMI 2015). De grote verdichting in onze steden leidt tot sterk groeiende wateroverlast.
Bomen en groen spelen een grote rol in het opvangen en vasthouden (interceptie) van neerslag. Ze geven dit tijdelijke overschot vervolgens weer vertraagd af aan de omgeving. Een win-win situatie die zorgt voor het afvlakken van uw neerslagpieken!

De juiste beplanting bepalen de wateropname
Met GAES meten we niet alleen de vochthuishouding en het opnamevermogen van de bodem. De verzamelde informatie gebruiken we om voor u het juiste type beplanting en de optimale invulling van de openbare ruimte. grote van de groenvakken te bepalen.
Zo verhogen we de interceptiewaarde met 10 -30 %!

 

“Een gemiddelde volwassen boom in de stedelijke omgeving kan 200-400 liter water in de kroon vast houden (bron: McPherson & Geiger z.jr.)”.

Lokale klimaatregulatie

Maximaliseren van de verkoeling
Tijdens warme perioden blijkt dat het hitte-eiland effect in de meeste Nederlandse steden aanzienlijk is. Vergelijkbaar met dat in andere Europese steden! Gemiddeld ligt de stijging op een waarde tussen 2.3 ºC; en  5,3 ºC met zelfs uitschieters tot 9 ºC (bron: Steeneveld 2011).

Klimaatregulatie is bittere noodzaak om de gemiddelde temperatuur van onze steden, dorpen en industrieterreinen te verlagen!

Hitte-eilanden aanpakken en verkoelen
GAES verzamelt alle noodzakelijke informatie door de temperatuur te meten, klimaatkaarten te gebruiken en bestaand groen en bomen te inventariseren. Deze passen we  toe om de verkoelende eigenschappen van het groen in de openbare ruimte te maximaliseren.

Zo ontstaat bijvoorbeeld een netwerk van kleine en grotere groene gebieden met verbindingen naar het buitengebied. Zo realiseren we een optimaal verkoelend effect!

“Het verkoelend effect van de combinatie van gevelgroen en straatbomen aan beide zijden van de straat wordt berekend op 0.5 – 2.0 ºC (Bron: Gromke 2015).”

Vastleggen CO2|NOx|Fijnstof-reductie

Met groen slaan we 3 vliegen in een klap!
De meest duurzame oplossing tegen luchtvervuiling is het voorkomen van emissies bij de bron. Lukt dat niet, dan is het belangrijk om de blootstelling van mensen aan de luchtverontreiniging zoveel mogelijk te beperken.

Groen kan daarbij op drie manieren een rol spelen:
1.Door het beïnvloeden van luchtstromen en luchtuitwisseling.
2.Door het afschermen van kwetsbare gebieden (scholen, gezondheidsinstellingen, woonwijken) van nabijgelegen bronnen.
3.Door het wegfilteren van een deel van vervuilende stoffen uit de lucht.

Luchtuitwisseling met de omgeving is op stadsniveau bovendien essentieel. Zo voer je verontreinigde lucht effectief af en stroomt schonere lucht de stad in! GAES meet op lokaal niveau de luchtverontreiniging en combineert deze met actuele kaarten van het RIVM. We leveren u een vakkundig advies om de luchtkwaliteit snel te verbeteren.

“In modelstudies voor 10 steden in de USA liep de hoeveelheid PM2,5 die de bomen in die steden uit de lucht filteren uiteen van 4,7 ton/jaar in Syracusa tot 64,5 ton/jaar in Atlanta (bron: Nowak 2013).”

Winddemping

Wind ventileert de stad!
Winddemping is een onderbelicht thema in de stad. Het stadsontwerp bepaalt immers de natuurlijke ventilatie van de stad.
Door rekening te houden met de heersende windrichting en het aanleggen van corridors ventileren we bij GAES hete stadsdelen op een natuurlijke wijze.

Maximale verkoeling maar niet te guur
Bij het vergroenen van straten en pleinen houden we rekening met niet te dichte groenpartijen. Anders blokkeren deze de verkoelende wind en houden ’s nachts, onder hun kruinen, een deken van stralingswarmte vast. Uiteraard letten we er wel op dat er er geen gure windtunnels ontstaan die het leefklimaat juist negatief beïnvloeden.
GAES verzamelt winddata en maakt door middel van metingen en kaarten de invloed van de wind zichtbaar! Op basis hiervan helpen we de verkoeling van de stad te maximaliseren.

“In relatief nauwe straten met dichte en hoge bebouwing (street canyons) met veel verkeer is het filterend vermogen van bomen niet opgewassen tegen de verhoging van de concentraties luchtverontreiniging. Het effect van de beïnvloeding van de luchtstromen (wind) is veel groter dan dat van het wegfilteren van verontreinigingen (bron: CROW 2012, Vos 2013)”