4
Economische waarde
5
4
Hittestress
5
4
Hittestress
5
4
5
4
Fijnstof
5
4

Swipe naar rechts

Economische waarde van groen

Groen als waardevol instrument
Dat groen veel meer is dan decoratie bewijzen steeds meer onderzoeken. De waardering van groen door bewoners, projectontwikkelaars en gebruikers van de openbare ruimte neemt alleen maar toe en laat zich steeds beter in cijfers uitdrukken.
Ook de economische waarde van groen in de openbare ruimte komt telkens weer uit onderzoeken naar voren. Groen verschuift van kostenpost steeds meer naar een waardevol bezit en instrument.

Aantoonbare waarde
Zaken als wonen in het groen, de aanwezigheid van een park, een aangenaam vestigingsklimaat en een aantrekkelijk groen historisch winkelhart drukken we steeds vaker uit in economische waarde voor een stad!

In het ecosysteem ‘Economische waarde’ definieert GAES 5 ecosysteemdiensten waar we invulling aan geven: 

1.Binding 
2.Hogere Vastgoedwaarde 
3.Belevingswaarde 
4.Circulariteit en Duurzaamheid 
5.Cultuurhistorie 

Binding

Door groen voelen mensen zich ergens sneller thuis
Groen verfraait de omgeving, kleedt gebouwen aan en verhoogt de aantrekkelijkheid van woonwijken. Dit geldt ook voor hele industrieterreinen of complete stadscentra. Er ontstaat zo een beter vestigingsklimaat voor zowel burgers als bedrijven.
Groene(re) bedrijventerreinen bieden onze steden een werklandschap waar (internationaal) talent en klanten graag naartoe komen. Goed voor onze economie en arbeidsmarkt!

Goed voor mens en bedrijf
Daarnaast biedt een groene stad ook een veel aantrekkelijkere woonomgeving. Hierdoor trekken bedrijven makkelijker personeel aan en binden mensen zich meer aan hun woon- en werkomgeving(bron: WUR).
GAES gebruikt heel veel verschillende databronnen, AI en de juiste ontwerptools om groene verbindingen  op te zetten. Zo realiseren we binding met de stad door deze te blijven monitoren en op basis hiervan door te ontwikkelen.

“Minder en verdwijnend groen verlaagt de binding met omgeving en verhoogt de wens om te verhuizen.” (bron: CBS).

Hogere Vastgoedwaarde

Groen levert tot 4% meer vastgoedwaarde op!
Onderzoek toont aan dat de vastgoedwaarde van onroerend goed in een groene en blauwe omgeving tussen de 10 en 20% hoger ligt. Ze scoren dus aanzienlijk hoger dan vergelijkbare woningen zonder een groene omgeving!
Groen verfraait dus daadwerkelijk de omgeving en kleedt zo gebouwen letterlijk en figuurlijk aan. Dit leidt tot een beter particulier en zakelijk vestigingsklimaat en levert gemeenten een stijging aan inkomsten via de WOZ.

Aantoonbare (WOZ) waardeontwikkeling
GAES koppelt een grote hoeveelheid aan bronnen, real time data en (eigen) onderzoeken aan elkaar. Door aan de slag te gaan met de uitkomsten van deze data-analyses verbeteren we aantoonbaar het woon- en vestigingsklimaat en de waardeontwikkeling van het vastgoed!

“Het effect van groen op de vastgoedwaarde van Haagse woningen bedraagt maar liefst 1,9 miljard euro, oftewel 4% van de Haagse woningwaarde.” (bron:Buck 2016)

Belevingswaarde

Groen verhoogt aantoonbaar de sfeer in een stad
Veel steden zetten hun cultuur, kostbare evenementen en allerlei decoratie in om de stad aantrekkelijker te maken. Ze ontdekken de laatste jaren dat groen een steeds belangrijke factor is om de sfeer in hun stad te verhogen. Een factor welke bij slimme inzet tevens op allerlei andere aspecten niet te onderschatten baten oplevert!  Het feit dat ze de investeringen in het groen daardoor niet als extra kosten hoeven te zien levert een gewaardeerde win-winsituatie op.

Verstedelijking neemt alleen maar toe!
De verwachting is dat wereldwijd stedelijke kernen steeds belangrijker worden. Ook in Nederland! Er zal een (verdere) verschuiving en schaalvergroting plaatsvinden van voorzieningen op lokaal naar regionaal niveau. De belevingswaarde van een gebied neemt in belang toe. Niet in de laatste plaats als sociale ontmoetingsplaats.

GAES meet aan de hand van een scala aan databronnen, (eigen)onderzoek en enquêtes de beleving van het publiek. We volgen groepsbewegingen en kijken waar mensen wel en niet verblijven en de veranderingen hierin. Zo monitoren en verbeteren wij stedelijke gebieden en wijken op continue basis.

“Ontvangen we publiek in een groene omgeving dan ervaart deze minder stress, bestedingen en activiteiten nemen met 15% toe.”” (bron: WUR)

Circulariteit en duurzaamheid

Vorm en functie gaan nu hand in hand
Voor een leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad zijn circulariteit en vergroening cruciaal.
Functioneel en circulair groen moet daarom volgens ons altijd het uitgangspunt zijn bij stedelijke gebiedsontwikkeling. Alleen zo draagt het groen bij aan verschillende functionele waarden en creëert het zelf financiële meerwaarde. Dat is waarom het draait bij circulariteit!

Een boom met langere levensduur!
Een van onze mooie oplossingen in het pakket van GAES is de circulaire boom. Wij zorgen ervoor dat een boom meerdere levens krijgt. Zo draagt het jonge boompje in bepaalde wijken bij aan een aantal jaren beheersbaar groen. Vervolgens verplaatsen we haar indien nodig naar een doorgroeibestemming. Wellicht later nogmaals naar een groot park of bos om zo maximaal bij te dragen aan het leveren van vele ecosysteemdiensten en echte duurzaamheid.

“Circulaire Economie, soms werkt het dus wel om in cirkeltjes te denken.” (bron: Loesje)

Cultuurhistorie

Ons groene culturele erfgoed heeft waarde
Gelukkig is over de maatschappelijke waarde van cultuurhistorisch groen weinig discussie.
Vrijwel iedereen vindt de aanwezigheid van historische bomen en fraaie parken in de directe omgeving belangrijk. Het verhoogt de kwaliteit van wonen en werken aanzienlijk. Het zorgt voor leefbaarheid in een wijk of stad en zet mensen aan tot recreatie dicht bij huis.

Deze cultuurhistorische functie van het groen levert ook veel economische waarde voor een stad of wijk. Met GAES onderzoeken, verbeteren en monitoren we deze waarden. We maken haar aantoonbaar en creëren zo kansen om deze te vergroten waar mogelijk.

“Het Vondelpark één van de kroonjuwelen van Amsterdam. Jaarlijks bezoeken gemiddeld 10 miljoen mensen het park.” (bron: gemeente Amsterdam)