4
Gezondheid
5
4
Hittestress
5
4
Hittestress
5
4
5
4
Fijnstof
5

Swipe naar rechts

4

Swipe naar rechts

Gezondheid door groen

Groen helpt zorgkosten verlagen
Gezondheid is een ecosysteem die steeds meer aandacht krijgt in de openbare ruimte.
Steeds meet onderzoeken tonen aan dat bomen en openbaar groen positieve invloeden hebben op onze gezondheid.
Het zorgt voor ons welbevinden en helpt aantoonbaar de zorgkosten verlagen. Dit positieve effect op de gezondheid zijn opbrengsten van groen waar we niet meer omheen willen en kunnen.

Aan de hand van 5 ecosysteemdiensten geeft GAES invulling aan het ecosysteem Gezondheid:

1.Beweegvriendelijkheid
2.Fiets- en voetgangersroutes woon-werk
3.Lagere zorgkosten
4.Minder geluidsoverlast
5.Speelvriendelijkheid.

Beweeg-
vriendelijkheid

Groen zet aan tot bewegen!
Een gezonde groen omgeving is een van de belangrijkste pijlers die aanzet tot bewegen. Mensen recreëren immers graag in het groen!
Een gebrek aan lichamelijke activiteit, en in het verlengde daarvan overgewicht zijn belangrijke risicofactoren voor onze gezondheid. Na roken brengen ze de hoogste ziektelasten met zich mee (bron: WUR).

Maak het aantrekkelijker
GAES maakt de openbare ruimte groener, veiliger en uitdagender om in te bewegen en te recreëren. Onderzoek, Data en onze groene kennis vormen de basis voor adviezen over beweegvriendelijkheid en een uitnodigende inrichting.

“Een groene omgeving in de wijk leidt tot ca. 10% minder voorschrijving van ADHD-medicijnen aan kinderen.” (bron: S. de Vries, R. Verheij, H. Smeets, 2015)

Fiets- en voetgangersroutes woon-werk​

Prettige routes zetten aan tot gebruik
Het belang van goede woon-werkverbindingen is steeds meer aantoonbaar. De (elektrische) fiets speelt hier een prominente rol in.
Groene en afgescheiden woonwerkverbindingen stimuleren deze beweging. Door prettige en veilige fietspaden aan te leggen pakken werknemers en scholieren veel sneller de fiets of gaan zelfs te voet naar het werk of school.

Simulatiemodellen
GAES analyseert deze verkeersdata. Middels artificial intelligence (AI) en gebruik van de juiste ontwerp- en simulatietools realiseren we deze aansprekende groene verbindingen die mensen aanzetten tot gebruik.

“Werknemers die fietsen zitten op het niveau van fitheid dat vergelijkbaar is met vijf jaar jongere collega’s! Voor regelmatige fietsers ligt dit zelfs op tien jaar!”
(bron: TNO)

Lagere zorgkosten

Sneller beter door zicht op groen!
Ons groen en verkoelende bomen dragen in grote mate bij aan het klimaat binnen en buiten. Of het nu gaat om zorginstellingen en ziekenhuizen of hele wijken, temperatuur heeft een enorme invloed op ons comfort.

Groen helpt de genezing
Zo draagt het aantoonbaar bij aan het positief effect op ons herstellend vermogen. Zo profiteren patiënten, maar ook bewoners, bezoekers en medewerkers van verzorgingstehuizen er dagelijks.
Door deze positieve effecten gaan de zorgkosten omlaag. Onderzoek toont aan dat de ligduur van patiënten verkort als ze zicht hebben op groen.
GAES verzamelt dergelijke data en gebruikt deze cijfers uit onderzoek om deze toe te passen bij het ontwerp en de inrichting van een buitenruimte die maximaal bijdraagt aan lagere zorgkosten!

“Het verkoelend effect van de combinatie van gevelgroen en straatbomen aan beide zijden van de straat wordt berekend op 0.5 – 2.0 ºC (Bron: Gromke 2015).”

Minder geluidsoverlast

Groen reduceert omgevingslawaai
Vegetatie is van grote invloed op de wijze waarop we lawaai en geluidsoverlast afkomstig van met name verkeer en industrie ervaren.
Dit komt doordat groen meestal zelf een als aangenaam ervaren geluid produceert. Het maskeert direct (door ruisen) of indirect (vogelgeluiden) het omgevingslawaai.

Alles draait om beleving
Daardoor trekt lawaai minder onze aandacht. Lawaai wordt zo door de kwaliteit van het groen als minder hinderlijk ervaren en dat is pure winst. Zo zorgt groen ook voor minder geluidhinder als het feitelijk geen grote invloed heeft op het geluidsniveau van de eigenlijke lawaaibron!
Met GAES meten we de juiste geluidsingrediënten. Door slimme toepassingen van vegetatie realiseren we een maximale reductie van het lawaai.

“Stedelijke bewoners die vlak bij parken of andere groene gebieden wonen, ervaren bij eenzelfde mate van geluidshinder minder geluidsoverlast dan stedelijke bewoners die geen park of ander groengebied nabij hun woning hebben.” (bron: A.M. Dzhambov & D.D. Dimitrova 2015)

Speelvriendelijkheid

Groen zet aan tot spelen en bewegen
Een gebrek aan lichamelijke activiteiten overgewicht zijn belangrijke risicofactoren voor de gezondheid van onze kinderen.
Niet meer dan 2 uur per dag computeren of tv-kijken in de vrije tijd is al een internationale richtlijn voor kinderen. Een groene omgeving of (school)plein zet kinderen aan tot spelen en meer bewegen. Bovendien ontmoeten ze elkaar en is het goed voor de sociale ontwikkeling.

Minder overgewicht
Uit onderzoek blijkt dat kleuters op kinderdagverblijven met een hoogwaardige groene buitenruimte meer buiten zijn en aantoonbaar minder overgewicht hebben.
GAES analyseert dit soort informatiebronnen. De data en kennis passen we direct toe bij het inrichten van de buitenruimte met een optimaal en speelvriendelijk resultaat als gevolg.

“28% van de kinderen speelt minder vaak buiten dan ze zouden willen.” (bron: Jantje Beton, 2018)